Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
chicbykate - 8 zasad bezpiecznej podróży w interesach

8 zasad bezpiecznej podróży w interesach


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Rozwijając swój biznes podróżujesz.

Poszukując globalnie partnerów w biznesie wyjeżdżasz z bezpiecznego domu do kraju o odmiennej kulturze.

Podróże nie tylko kształcą ale też inspirują do nowych pomysłów na które wpadasz właśnie będąc w innym miejscu, między nowymi ludźmi. Wyjeżdżając zagranicę w egzotyczne miejsca na ziemi musisz się do tego dobrze przygotować. Bo dla Nas europejczyków odmienne zasady zachowania się w nowym miejscu i ogólnie przyjęte zwyczaje są bardzo dziwne wręcz zaskakujące.

Abyś nie ośmieszyła się biznesowo albo nie naraziła się tamtejszemu wymiarowi sprawiedliwości lub co najgorsze nie straciła życia musisz dowiedzieć się o kulturze danego kraju przed wyjazdem. Nie w trakcie ani na ostatnią chwilę ale na początku swoich planów wyjazdowych.

Musisz zdawać sobie sprawę, że obecnie na całym świecie dzieli Nas europejczyków wszystko -od sposobu pozyskiwania jedzenia po postrzeganie czasu.

Czy wiesz, że w Japonii w kraju o powściągliwym zachowaniu, dystans przestrzenny wynosi między ludźmi tylko 0,5 metra. Dla nas-ludzi zachodu to jakieś szaleństwo. Wszyscy tam nie tylko patrzą ci w oczy blisko stojąc naprzeciw Ciebie ale nawet mogą się o ciebie niechcący ocierać, dotknąć i jest to okej.

Stąd, żebyś w nowym miejscu nie dostała zawału serca od odmienności i żebyś była po prostu bezpieczna, przed wyjazdem przeczytaj w internecie:

1. jak możesz okazywać uczucia w miejscu publicznym i jakie miny oraz gesty są dozwolone;

2. jak przyjęte są sposoby witania się i żegnania na spotkaniach biznesowych; 3.o akceptowanym stopniu kontaktu fizycznego, w tym wzrokowego;

4.jakie gesty oraz zachowania są obrazoburczymi i absolutnie nie akceptowalnymi;

5.o rodzajach ubioru, kiedy i jak w danym kraju można się ubrać tak aby być przyjętym za osobę przestrzegającą konwencji kulturowych;

6. o religijności oraz o tym jak się traktuje osoby starsze;

7.o rytuałach związanych z jedzeniem posiłków i przyjmowaniem gości;

8. o obostrzeniach związanych z lokalnym wyznaniem, ze szczególnym naciskiem na zachowania w miejscach publicznym.

Pisząc te 8 punktów robię to bo nie wiele z Nas zdaje sobie z tego sprawę , jak wielka przepaść dzieli kulturę indywidualną charakterystyczną dla ludzi zachodu od obyczajowości grup ludzi, charakterystycznych dla wschodnich cześć Europy, Azji i Ameryk.

Dzieli Nas wszystko, ale nie oznacza to, że nie można mieć kontaktów biznesowych na skale globalną. Wszystko się da osiągnąć oraz zdobyć sukces w biznesie robią to z głową i rozwagą.

Jak to się u Nas mówi przezorny człowiek zawsze ubezpieczony.

 

 

Safe business trip

By developing your business you travel. Looking globally for business partners, you are leaving a safe home to a country with a different culture.
Travel not only educates but also inspires new ideas that you drop into when you are in a different place, between new people.

When you travel abroad to exotic places on earth, you must be well prepared for it. Because for us Europeans, different rules of behavior in a new place and generally accepted customs are very strange indeed surprising. So that you do not make fun of the business or do not get into the throttle of justice or, worst of all, lose your life, you need to learn about the culture of your country before you leave.
 Not during or for the last moment but at the beginning of your departure plans.

You must be aware that nowadays, all Europeans share everything about us – from the way we obtain food to the perception of time. Do you know that in Japan in a country with restrained behavior, the spatial distance is only 0.5 meters between people. For us-people of the west is some madness. Everyone there not only looks in your eyes, standing in front of you but they can even touch you and touch you and it’s okay.
Hence, in a new place you do not get a heart attack from being different and just be safe, before you go read on the internet:

1. how you can show feelings in a public place and what faces and gestures are allowed;

2. how are the methods of greeting and saying goodbye at business meetings;

3.o the degree of physical contact, including visual contact;

4. what gestures and behaviors are iconoclastic and absolutely unacceptable;

5. about the types of dress, when and how in a given country one can get dressed so as to be accepted as a person observing cultural conventions;

6. about religiousness and how older people are treated;

7.o rituals related to eating meals and receiving guests;

8. on the restrictions related to the local denomination, with particular emphasis on behavior in public places.

They write these 8 points, I do this because not many of us realize this, as the gulf divides the individual culture characteristic of Westerners from the customs of groups of people characteristic of the eastern parts of Europe, Asia and the Americas.

He shares everything with us, but does not mean that you can not have business contacts on the global scale. Everything can be achieved and business success is done with head and caution.
 Wise  always insured.

Picture of Katarzyna Tórz

Katarzyna Tórz

Prawnik, UX designer w www.esklepyonline.pl, właścicielka księgarni internetowej www.antykwariatszczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *