Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
chicbykate - Biznesowi ekscentrycy

Biznesowi ekscentrycy


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Świat wielkiego biznesu ekscytuje i fascynuje.

Lubimy wiedzieć kim są, najbogatsi i jacy są na co dzień? Co robią w wolnym czasie, kogo kochają, z kim się bawią na bogato. Lubimy ich podglądać przez dziurkę od klucza, szukając sensacji.

Świat IT
Jedną rzeczą, która ich łączy to biznes w sieci. Kiedy inni wątpili i mówili, nie da się, on brnęli w swoje marzenia, budując programy, tworząc technologie, by ułatwić sobie życie. Dla nich codzienny kontakt z komputerem i siecią jest tylko i wyłącznie przyjemnością, bo robią to, co kochają.
No ale jacy oni są?!!

Zwykły chłopak
Najbogatszy młody chłopak, to ten, którzy dzisiaj ma 34 lata i chodzi cały czas w tzw. tym samym podkoszulku. Kiedyś ktoś go zapytał, czemu chodzi tylko w tym samym t-shircie? Na co on odpowiedział, że ma ich kilkanaście w takim samym kolorze, jak i fasonie. Nie zawraca sobie głowy tym, w co ma się dzisiaj  ubrać. Po prostu ubiera codziennie jeden z nich. Czemu? Bo szkoda mu czasu na myślenie o mało istotnych sprawach. Nie skończył żadnego prestiżowego uniwersytetu. Uznał, że nie jest mu to potrzebne. I mimo, że nie ma tytułu naukowego, to ma talent. Nie jest głupi. W czasie studiów interesował się literaturą i obecnie w czasie wystąpień na eventach technologicznych potrafi cytować obszerne fragment wielkich i znanych dzieł literatury światowej. Po prostu ot tak.
Zdarza mu się rekrutować kogoś, chodząc po lesie i rozmawiając z nim. A będąc pod czas wakacji, potrafi zażądać w hotelu wymianę mebli, bo się brzydzi starymi, bo są brudne i zużyte.

Kobieta od Facebook’a

Współpracownica Marka, najbogatsza kobieta na świecie ma na koncie 1,9 mld dolarów. Ma 49 lat. W wolnych chwilach pisze książki motywacyjne dla kobiet. O stylu jej pracy mówi się krótko, że swój pokój konferencyjny nazywa „pokojem tylko dobrych wiadomości”. Bo tylko takie informacje chce słyszeć. I w jej przypadku pozory mylą. Jest atrakcyjna, zadbana, ale ostra i konkretna i z całą pewnością jest miliarderowym ekscentrykiem.

Globalny dostarczyciel paczek

Twórca światowej potęgi w zakresie transportu i doręczeń przesyłek na skalę całego świata ma 54 lata. Jest absolwentem prestiżowego, amerykańskiego uniwersytetu na kierunku inżynierii elektronicznej i informatyki. Po studiach, 8 lat pracował na Wall Street. Interesuje się dziennikarstwem do tego stopnia, że jest właścicielem dziennika „The Washington Post”. Ma bzika na punkcie zbierania informacji o swoich klientach. Do czego wykorzystuje swojego wirtualnego asystenta, nikt nie wie, ale go ma. Nie bał się współpracy z CIA. Publicznie mówi się o nim, że jest ekscentrycznym geniuszem o bondowskim usposobieniu. Zagrał kosmitę w jednej z produkcji amerykańskich, bo takie miał marzenie. A jego serce może podbić kobieta, która wyciągnie go z np. najbardziej surowego i dalekiego więzienia gdzieś na świecie. Dobre, co?

Ćwierkający geniusz

Platforma do 140 znaków w poście jest własnością innego ekscentryka. Ma on 42 lata. Jest kawalerem. Marzy o zostaniu burmistrzem Nowego Jorku. Nie ma żyłki do uprawiania polityki, stąd inni patrzą na niego z politowaniem. W przeszłości był modelem. Programowaniem zainteresował się, mając 14 lat. Zakodował on aplikację pomagającą w otrzymywaniu zleceń przez taksówkarzy od klientów. Korzystał często z taxi i stąd wzięła się idea tej aplikacji. Swoją pierwszą pracę w czasie studiów otrzymał tylko z tego powodu, że odkrył błąd w kodzie firmy kurierskiej. W tym samym czasie, zarobione pieniądze inwestował w rozwój pierwszego komunikatora. Obecnie jego aplikację zna cały świat. Bo jest to Twittera.

Plotkuje się o nich i dobrze i źle. Są przyzwyczajeni do tego, że się o nich plotkuje i zazdrości wszystkiego. Przywykli do ksywek w stylu bufon, szalony artysta, egocentryk.
A oni są odporni na to, co o nich się mówi. Dobrze wiedzą, że sukces i wielkie pieniądze zawsze budzą zazdrość i niezdrowe osądy. Plotki mają gdzieś i codziennie robią swoje. A pieniądze pomagają im żyć „dziwnie”.

The world of big business is exciting and fascinating.

We like to know who the richest are and what are they every day? What they do in their free time, who they love, who they play with richly. We like to watch them through the keyhole, looking for a sensation.

IT world
One thing that connects them is business on the web. When others doubted and said they could not, they dreamed about their dreams, building programs, creating technologies to make their lives easier. For them, everyday contact with the computer and the network is just a pleasure, because they do what they love.
Well, what are they like? !!

An ordinary boy
The richest young boy is the one who is 34 years old and he goes all the time in the so-called the same T-shirt. Once someone asked him, why he only wears the same t-shirt? He replied that he has several of them in the same color and fashion. He does not bother about what to wear today. He simply dresses one of them every day. Why? It’s a waste of time to think about minor matters. He has not graduated from any prestigious university. He decided that he did not need it. And although he has no academic title, he has talent. He is not stupid. During his studies he was interested in literature and at the time of speeches at technological events he is able to cite an extensive fragment of great and well-known works of world literature. It’s just like that.
He sometimes recruits someone by walking in the woods and talking to him. And being at the time of holidays, he can manage the exchange of furniture in the hotel because he is disgusted by the old, because they are dirty and worn.

A woman from Facebook

Marek’s co-worker, the richest woman in the world, has $ 1.9 billion on the convention. He is 49 years old. In her spare time, she writes motivational books for women. The style of her work is said to be short, that she calls her conference room „only good news”. Because only this information wants to hear. And in her case appearances are wrong. It is attractive, well-groomed but sharp and concrete and is certainly a billionaire eccentric.

Global package provider

The creator of global power in the field of transport and delivery of parcels on a global scale is 54 years old. He is a graduate of a prestigious American university in the field of electrical engineering and computer science. After graduation, he spent 8 years on Wall Street. He is interested in journalism to the extent that he is the owner of the Washington Post. He is crazy about collecting information about his clients. For what he uses his virtual assistant, no one knows but he has it. He was not afraid of cooperation with the CIA. He is publicly told that he is an eccentric genius with a bond of temperament. He played an alien in one of the American productions, because he had such a dream. And his heart can be conquered by a woman who will take him out of, say, the most severe and distant prison somewhere in the world. God Good, what?

A chirping genius

A platform of up to 140 characters in the post is owned by another eccentric. He is 42 years old. He is a bachelor. He dreams of becoming the mayor of New York. There is no line to make politics, so others look at him with pity. In the past he was a model. He became interested in programming at the age of 14. He coded the application helping in receiving orders by taxi drivers from clients. He often used a taxi and hence the idea of ​​this application. He received his first job during studies only because he discovered a mistake in the courier company code. At the same time, earned money invested in the development of the first messenger. Currently, his application knows the whole world. Because it’s Twitter.

We gossip about them, good or bad. They are accustomed to being gossiped about and jealous of everything. They are used to nicknames in the style of a buffoon, a crazy artist, egocentric.
And they are immune to what is being said about them. They know well that success and great money always arouse jealousy and unhealthy judgments. Rumors they have somewhere and they do their job every day. And money helps them to live „strangely”.

Picture of Katarzyna Tórz

Katarzyna Tórz

Prawnik, UX designer w www.esklepyonline.pl, właścicielka księgarni internetowej www.antykwariatszczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *