Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
chicbykate - I wish You for a Christmas

I wish You for a Christmas


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Pamiętasz czasy kiedy ludzie na Święta pisali listy ręcznie?


Czasy się zmieniły, postęp technologiczny wyparł telegramy, a nawet listy. A przecież dawno, dawno temu, telegram był synonimem przekazywania wydarzeń niezwykłych, czyjś narodzin, przyjazdów z daleka lub innych ważnych służbowych okoliczności.

Dzisiaj

Dzisiaj nie ma już telegramów, nie wysyłamy sobie ręcznie pisanych kartek czy listów. Mamy za to sms, mms ze zdjęciami, które robimy w równoległym czasie wraz z ich wysyłaniem. Wiemy o rzeczach dla Nas ważnych od razu, szybko, krótko i obrazkowo.

Ale po co?

Może jestem staroświecka, ale od kilku lat czuje potrzebę otrzymywania kart świątecznych nadanych na poczcie i odręcznie. Jak już nie są one napisane w całości odręcznie, to chociaż podpisanych przez nadawcę. No bo to troszkę zajmuje czasu, szuka się wyjątkowych kartek, które będą odzwierciedlały Nasze nastawienie do danej osoby przez Nas. A przecież poszukanie treści życzeń no i chwycenia za pióro i od serca napisanie przez Nas tych kilka słów może kogoś bardzo uszczęśliwić, wywołać nutę wzruszenia i radości.

Wiem, że to może szokujące, ale od dawna życzenia przesłane do mnie na telefon w Wigilię, owszem przeczytam, ale nie odpisuję na nie.

Czemu?

Bo one są takie same jak od innych, z takim samym wierszykiem, albo co gorsza z tandetnym gifem i lakonicznym zakończeniem zwykłą kropką, często bez podpisu. No bo adresat myśli, że jego numer telefonu mam zapisany w telefonie a treść życzeń na zasadzie skopiuj i wyślij, będzie od niego najwcześniej otrzymanym na skrzynkę sms. Dla mnie taka pamięć o mnie jest pusta, mało oryginalna no i czuję, że jestem jedną z setki pozycji w kontaktach i zaznaczona do wysłania do wielu. Fajne? Dla mnie nie.

A sama co robię?

Wychodzę z założenia, że ręcznie napisane słowa wypisane na kartce, są sposobem na pogłębienie relacji między ludźmi, wręcz próbą odzyskania bliskości, intymnym świątecznym szyfrem z adresatem, gdzie chętnie piszę o sprawach dla mnie ważnych i bardzo osobistych. Nie uważam, że każde życzenia, słowa wyznające uczucia przez kogoś do mnie zawsze były napisane ręcznie, ale tak..tak bym chciała.

Więc sama co roku lub w specjalnych momentach życia staram się od tych na których mi najbardziej zależy pisać listy z życzeniami odręcznie nakreślonymi ode mnie piórem wiecznym. Nawet często kupując karty, koperty ze świątecznym nadrukiem, szukam takich kartek świątecznych czy papeterii (boże, kto pamięta takie słowo),gdzie moje pieniądze wydane na zakup kartek pomagają fundacjom pomagającym osobom samotnym, dzieciom, osobom starszym.

Mam może próżne podejście, że moje pieniądze idą na pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. A jednocześnie mam kartkę świąteczną, pustą bez życzeń, gdzie właśnie mogę kogoś uszczęśliwić dobrym i szczerym słowem na Święta. Z przyjemnością sięgam po pióro wieczne, które pamięta nawet moje czasy szkolne, i piszę życzenia odręcznie.

Nawet gdyby one miały być przeczytane na szybko lub wręcz zescanowane wzrokiem, to podpisuję zawsze z intymnym zakończenie „z serca i szczerze”, „serdecznie składam Tobie”, „ pamiętając o Tobie” no i życzę i tutaj piszę moje imię „Kasia”, „ Kasia z Rodziną”.

Współczesna zamiana

Epistolografia , czyli dziedzina pisania listów zgodna z obyczajami panującymi w danym czasie , została skutecznie zastąpiona e-pistolografią, czyli pisaniem esemesami, e-mailami, mms-sami do innych. Ale to od Ciebie, mnie zależy czy będziemy ten trend podtrzymywać, czy pójdziemy pod prąd i wrócimy do tego co było kiedyś,szczere i z uczuciami.

I wish You for a Christmas

People write letters

Do you remember the times when people at Christmas wrote letters by hand?

Times have changed, technological progress has supplanted telegrams and even letters. And yet a long time ago, the telegram was synonymous with transmitting extraordinary events, births, arrivals from afar or other important business circumstances.

Today

Today, there are no more telegrams, we do not send handwritten cards or letters. We have SMS, mms with pictures that we do in parallel time with sending them. We know about things important to us immediately, quickly, briefly and pictorially.

But why?

Maybe I am old-fashioned, but for several years I feel the need to receive holiday cards given at the post office and handwritten. As they are not written in full, they are at least signed by the sender. Because it takes a bit of time, you look for special cards that will reflect our attitude towards a given person by us. And above all, looking for the content of wishes and grabbing a pen and writing from the heart of these few words can make someone very happy, bring a note of emotion and joy.

I know that it may be shocking, but for a long time wishes sent to me on the phone on Christmas Eve, yes I will read, but I do not reply to them. Why? Because they are the same as from others, with the same poem, or worse, with a cheap gif and laconic ending with a simple dot, often without a signature. Well, the addressee thinks that his phone number is saved in the phone and the content of the wishes on the basis of copy and send, will be from him the earliest received on the SMS inbox. For me, such a memory about me is empty, not very original and I feel that I am one of a hundred positions in contacts and marked to send to many. Cool? Not for me.

And what do I do?

I assume that the handwritten words written on a piece of paper are a way to deepen the relationship between people, even an attempt to regain closeness, an intimate Christmas cipher with the addressee, where I write willingly about matters important to me and very personal. I do not think that all wishes, words that confess someone’s feelings to me, have always been written by hand, but yes, that’s what I want. So, every year or in special moments of my life, I try to write those letters with wishes hand-drawn from me with an eternal pen.

Even often buying cards, envelopes with a Christmas print, I am looking for such Christmas cards or stationery (God who remembers this word), where my money spent on the purchase of cards help foundations that help lonely people, children and the elderly. Maybe I have a vain approach that my money goes to help those who need it most. And at the same time I have a Christmas card, empty without wishes, where I can make someone happy with a good and honest word for Christmas. I am happy to reach for a fountain pen that remembers even my school days, and write wishes by hand.

Even if they were to be read quickly or downright sketched, I always sign with an intimate ending „from the heart and honestly”, „I heartily present to You”, „remembering You” and wish you and I write my name „Kasia”, ” Kasia with the Family. „

A co-replacement

Epistology, or the domain of writing letters in accordance with the customs prevailing at a given time, has been successfully replaced with e-pisto graphography, i.e. writing esemesami, e-mails, mms-sami to others.

But it is up to you, it depends on me whether we will support this trumpet, whether we will go against the current and return to what was once, sincere and with feelings.

Picture of Katarzyna Tórz

Katarzyna Tórz

Prawnik, UX designer w www.esklepyonline.pl, właścicielka księgarni internetowej www.antykwariatszczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *