Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
chicbykate - Podcastowa majówka

Podcastowa majówka


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

W tym roku majówkę spędziłam w Polsce.

     Na tydzień przed wolnymi, majowymi dniami zakreśliłam palcem na mapie miejsca, które chcę zwiedzić. Zaplanowałam pobyt przejazdem w Wielkopolsce, w dolnośląskim i śląskim. Zarezerwowałam noclegi, spakowałam się i pojechałam.

Wszystko się udało

      Przyznam się szczerze, że nie sądziłam, że aż tak dobrze, uda mi się moja organizacja majówki.
Tydzień przed majówką nie gwarantował mi, że znajdę wolne miejsca do spania. Ale zdecydowałam się nocować w miejscowościach do 50 km odległych od Wrocławia i Częstochowy. Byłam zadowolona z 3 noclegów. Było czysto, nadwyraz komfortowo i tanio. Nocowałam tylko w hotelach 3 gwiazdkowych. Średni koszt mojego noclegu to 130 zł. W tym miałam nocleg, parking i śniadanie.

 

Biznes się liczy

     Nie ukrywam, że moja majówka była dostosowana do moich spotkań biznesowych. Zarówno we Wrocławiu, jak i Częstochowie miałam swój cel, aby tam się zjawić. Dzięki połączeniu pożytecznego z przyjemnym odpoczęłam i otworzyłam sobie nowe możliwości rozwoju w biznesie.

 

Sprawdzian z obsługi klienta online

      Wiesz, że mam tutaj sklep. W czasie majówki przeszłam test na jakość obsługi klienta online.
Będąc w trasie, dostałam informacje, że w moim sklepie ktoś zakupił książkę.
Będąc 500 km od biura, nie mogłam zrealizować tego zamówienia w ciągu 24 godzin (a taki mam standard obsługi klienta). Uratował mnie numer telefonu kupującego. Napisałam sms, że przepraszam za zaistniałą sytuację, a książkę prześlę, jak tylko wrócę do firmy. Udało się. Klient był zaskoczony, że zasmsowałam, wytłumaczyłam i przeprosiłam. Dla mnie to też nauka, że jak wyjeżdżasz na wakacje, to albo swoje oferty zawieś/ukryj, albo przedłuż termin realizacji.
     Na błędach człowiek się uczy i mocno to sobie uświadomiłam w czasie majówki.

 

W drodze

     Nie lubię marnować czasu. Wiedziałam, że muszę zresetować głowę. Stąd nie wzięłam komputera ani magazynów związanych z programowaniem albo materiały związane z edukacją biznesową. Wybrałam za to podcasty. I u mnie ten pomysł udał się w 100%. Podczas jazdy samochodem przesłuchałam 7 podcastów różnych twórców. Dzięki temu usłyszałam, jak inni prowadzą biznesy w sieci no i jak prowadzić marketing e-sklepu. Wystarczy ściągnąć apkę na telefon, z sieci wyłapać odpowiednich podcasterów i edukujesz się w przyjemny sposób w dowolnie wybranym czasie dla Ciebie. Dzięki słuchaniu innych wpadłam na pomysł jak promować się na IG, że warto pokazywać swój biznes od tzw. „kuchni”, no i to już normalne w naszych czasach, że pracuje się i zarabia, nie wychodząc z domu.

Zakupy

     Będąc we Wrocławiu, zaparkowałam na jednej z ulic, tuż przy butiku polskiej marki. Już z witryny widać było kolorowe dodatki i ubrania. Weszłam. Dotknęłam, zachwyciłam się i kupiłam. T-shirt oversizowy jest mój i czeka na ciepłe dni. Zaś w   Częstochowie, na deptaku, odbywał się kiermasz, na którym kupiłam kolorową i ręcznie robioną torbę. Kupiłam też mnóstwo kosmetyków w outletowych cenach.

 

Wszystko, co dobre się kończy

     Zwiedziłam 5 miast, byłam w 5 hotelach i przejechałam mnóstwo kilometrów.
Odpoczęłam psychicznie. Nie myślałam o obowiązkach biznesowych. Nie żałuję, że majówkę spędziłam w Polsce. Bo cudze chwalicie, a swego nie znacie. Przekonałam się, że jest jeszcze wiele ciekawych miejsc przeze mnie nieodkrytych, ciekawych i wartych zwiedzenia. A często myśląc o wakacjach, przeważnie wybieram za granicę.

 

This year I spent a picnic in Poland.

A week before the free May days I put my finger on the map of the place where I want to visit. I planned to stay in Poland. I booked the accommodation, packed up and went.

Everything was ok

I must admit that I did not think that I would manage my picnic organization so well.
The week before May did not guarantee me that I would find free places to sleep. But I decided to stay in towns up to 50km distant from Wroclaw and Częstochowa. I was happy with 3 nights. It was clean, over-comfortable and cheap. I spent the night only in 3-star hotels. The average cost of my accommodation was PLN 130. In this price, I had accommodation, parking and breakfast.

Business is business

I must admit that my picnic was tailored to my business meetings. Both in Wrocław and in Częstochowa I had my goal to appear there. Thanks to the useful and pleasant connection, I rested and opened new opportunities for business development.

Online customer service I passed

You know I have a e-shop here. During the free days of May, I passed a test for the quality of online customer service.
Being on tour I got information that someone bought a book in my store.
Being 500 km from the office, I could not fulfill this order within 24 hours (this is my customer service standard). The buyer’s phone number saved me. I wrote an SMS that I am sorry for the situation and I will send the book back as soon as I return to the company. Managed to. The client was surprised that I was sabbing, explaining and apologizing. For me, it was the situation from which I draw conclusions that if I go on vacation, you should drop your offer / hide or extend the deadline.
I learned from the mistakes.

On the way

I don’t like to waste time. I knew I had to reset my head. Because of it, I didn’t take a computer or warehouses associated with programming or materials related to business education. I chose podcasts for it. And for me this was the best idea . While driving, I listened to 7 podcasts of different artists. Thanks to that, I heard how others run businesses in the network and how to run e-store marketing. Just download the app on the phone, catch the appropriate podcaster from the network and educate yourself in a pleasant way at any time chosen for you. Thanks to listening to others, I came up with an idea how to promote myself on the IG, it is worth showing your business from the so-called. „Kitchen”, and that’s normal in our times, that you work and earn without leaving your home.

Shopping

Being in Wroclaw, I parked on one of the streets, right next to the boutique of the Polish brand. The colored accessories and clothes were already visible from the site. I went. I touched, I was delighted and I bought. Oversize t-shirt is mine and is waiting for warm days. In Częstochowa, on the promenade, there was a bazaar on which I bought a colorful and hand-made bag. I also bought a lot of cosmetics at outlet prices.

Everything that is good ends

I visited 5 cities, I was in 5 hotels and I traveled a lot of kilometers.
I am rested mentally. I didn’t think about business responsibilities. I don’t regret that I spent a picnic in Poland. I will convince you that there are still many interesting places that I have not discovered, interesting and worth visiting. And often thinking about the holidays I usually choose abroad.

ZAJRZYJ DO MOJEGO SKLEPU

https://chicbykate.com/product/kokarda/

 

Picture of Katarzyna Tórz

Katarzyna Tórz

Prawnik, UX designer w www.esklepyonline.pl, właścicielka księgarni internetowej www.antykwariatszczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *