REGULAMIN SKLEPU CHIC BY KATE

z dnia 29.11.2018

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach serwisu internetowego CHIC BY KATE;
 2. Sprzedający- osoba fizyczna prowadząca serwis internetowy CHIC BY KATE;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego CHIC BY KATE;
 5. Serwis internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem www.chicbykate.com/shop, za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w serwisie internetowym CHIC BY KATE;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedający- Katarzyną Tórz a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod www.chicbykate.com/shop
 2. Serwis internetowy, działający pod www.chicbykate.com, prowadzony jest przez Sprzedającego-Katarzynę Tórz.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
  a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówienia w ramach serwisu CHIC BY KATE;
  b) zasady zawierania umowy sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu CHIC BY KATE.
 4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu CHIC BY KATE oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych SERWISU, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z serwisu Chic By Kate

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego jest wejście do zakładki Shop na blogu Chic By Kate.
 2. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do korzystania z serwisu CHIC BY KATE w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego CHIC BY KATE należy wejść na stronę internetową www.chicbykate.com/shop, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie serwisu internetowego CHIC BY KATE.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia- zamówionego towaru,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów , w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) numer konta bankowego na który należy dokonać zapłaty,
  d) sposób dostawy przez Pocztę Polską
  e) orientacyjny czas dostawy przez doręczyciela.
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Wysłanie przez Kupującego zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym- Katarzyną Tórz umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 7. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów do zrealizowania Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką pocztową Poczty Polskiej. Koszty dostawy wynoszą dokładnie ile Sprzedający umieścił na stronie warunków dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od orientacyjnie do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Kupującego zamówienia.
 4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej bloga CHIC BY KATE, www.chicbykate.com, pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującego istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towaru podawane są w złotych polskich i są to ceny umowne.
 2. Kupujący uiszcza cenę zamówienia przelewem na numer konta bankowego Sprzedającego-Katarzyny Tórz.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Reklamacje dotyczące towaru sprzedanego będą rozpatrywane zgodnie z przepisami o rękojmi za wady K.C.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym-Katarzyną Tórz a Kupującym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.