Regulamin sprzedaży płatnych treści serwisu chicbykate.com
Regulamin usług i zakupu produktów oferowanych przez serwis chicbykate.com

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Właścicielem i administratorem Serwisu oraz dostawcą usług i płatnych treści oferowanych w Serwisie www.chicbykate.com/subskrypcja jest Dom Dobrego Słowa Katarzyna Tórz z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Tynieckiej 85  (91-019  Szczecin), posiadający NIP: 8522299611oraz REGON: 321 185 525 („Właściciel”,„Administrator”).

Dane kontaktowe:

tel.: +48 603 313 071

e-mail: chicbykate@wp.pl.
2. Niniejszy Regulamin określa:

rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług i płatnych produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu,
warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
warunki zawiązywania, rozwiązywania i odstąpienia od Umowy,
prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług w tym świadczenia Usług drogą elektroniczną lub dostarczanymi Produktami,
zasady odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług oraz dostarczanych Produktów,
zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,
tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

4. Serwis zapewnia możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

5.Przeglądanie Serwisu oraz Usług i Produktów dostępnych w Serwisie co do zasady nie wymaga rejestracji, lecz korzystanie z płatnych treści wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi lub Produkty oferowane przez Właściciela wymaga złożenia zamówienia w trybie określonym w § 3.

 

§2
DEFINICJE

 

„Cena” oznacza cenę danego Produktu lub Usługi, znajdującą się w jego opisie, przy czym w zakresie sprzedaży płatnych treści serwisu chicbykate.com Serwis określa dostępne warianty w zależności od okresu trwania. Cena jest podana w PLN oraz zawiera podatek VAT, przy czym na obecną chwilę właściciel jest zwolniony z płacenia podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1-9 ustawy o VAT.

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).

Dostawca – termin zdefiniowany w § 1 pod definicją Sprzedawca niniejszego Regulaminu.

Formularz Zamówienia-oznacza usługę świadczoną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w trakcie składania Zamówienia, polegającą na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego dokonanie wyboru oraz złożenie Zamówienia Produktów lub Usług oraz określenie niektórych warunków sprzedaży, w szczególności sposobu płatności. Do złożenia Zamówienia Produktów lub Usług niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy.

Klient -oznacza osobę korzystającą z Serwisu zarówno jako konsument w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 ¹ Kodeksu cywilnego.

Konsument- oznacza Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego.

„Chicbykate.com” oznacza blog „chicbykate.com”, dostępny w ofercie prezentowanej w Serwisie, którego wydawcą jest Właściciel.

„Subskrypcja ” oznacza Usługę polegającą na sprzedaży płatnej treści zapewniającą Klientowi dostęp online do postu na blogu chicbykate.com w czasie wybranym przez Klienta.

„Produkty i Usługi” oznaczają produkty i usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, dostarczane zgodnie z Regulaminem, będące przedmiotem Umowy , a także Usługi świadczone drogą elektroniczną związane z administrowaniem określone Formularzem Zamówienia.

Przedpłata- oznacza wariant płatności za Usługi lub Produkty, w którym Klient dokonuje płatności z góry.

Regulamin- oznacza niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki Umowy i będący jej integralną częścią.

Serwis -oznacza serwis internetowy Właściciela dostępny pod adresem www.chicbykate.com/subskrypcja umożliwiający Klientom zamówienie Produktów i Usług oraz ich realizację.

Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Dostawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia.

Kupuj – oznacza wariant płatności za Produkty lub Usługi, w którym opłata jest pobierana z konta Klienta w chwili zakupu.

Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Dostawcy (w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie) oraz materiały edukacyjne z zakresu prawa.

Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania (kryteria oceny zgodności Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania określa art. 43 k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta).

Odbiorca – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Dostawcą Umowę o dostarczanie Towaru cyfrowego lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia.

Umowa – oznacza umowę sprzedaży Produktów lub umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, zawieraną pomiędzy Właścicielem a Klientem z chwilą potwierdzenia przez Właściciela przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta. Czas trwania Umowy określony jest przez okres subskrypcji Elektronicznej i jest to minimalny czas trwania zobowiązania wynikającego z Umowy.

Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Dostawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Dostawcy dane osobowe.

Użytkownik – oznacza wskazaną przez Klienta osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która będzie korzystać z Subskrypcji Elektronicznej i której dane zostaną zakodowane dla celów Subskrypcji Elektronicznej. Użytkownikiem może być sam Klient.

Strona- oznacza Administratora lub Klienta.

Strony- oznacza Administratora i Klienta.

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, na podstawie Regulaminu i umowy o dostarczanie treści cyfrowych;

 Usługa cyfrowa – usługa, świadczona przez Agorę na podstawie Regulaminu i umowy o dostarczanie usługi cyfrowej, pozwalająca na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

Zamówienie- oznacza zamówienie złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Zamówienie Produktu lub Usługi odbywa się przez Internet w formie umowy o zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Właścicielem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

 

§3

ZAMAWIANIE USŁUGI LUB PRODUKTÓW

 

1. Warunkiem koniecznym do korzystania z płatnych treści Serwisu jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego:

dostęp do sieci Internet;
przeglądanie zasobów Internetu;
wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

Ponadto wymagane jest posiadanie przez Użytkownika sprawnego adresu e-mail, który umożliwia wysyłkę i odbiór poczty elektronicznej.
2. Zalecanymi przeglądarkami są: Internet Explorer 9 i wyższa, Firefox (wersja aktualna), Chrome (wersja aktualna), Opera (wersja aktualna) i kolejne wersje, Safari (wersja aktualna), z zachowaniem standardowych ustawień (funkcje typu blokada ciasteczek lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Portalu).

3.W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-3 powyżej, Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

4. Właściciel oferuje Subskrypcję Elektroniczną w okresach podanych w Serwisie. Subskrypcja Elektroniczna rozpoczynają się od chwili opłacenia zamówienia, której Klient dokonuje.

W przypadku Przedpłaty, Właściciel wstrzymuje świadczenie Usługi informując o tym Klienta w trybie natychmiastowym, jeśli Klient nie poinformuje Właściciela o żądaniu wstrzymania Usługi najpóźniej 12 godziny od złożenia zamówienia.

5. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

6. Zamówienie składane jest poprzez wskazanie Produktu lub Usługi objętych Zamówieniem, sposobu płatności w następujący sposób:

Uzupełnienie danych: adresu e-mail, imienia i nazwiska (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), firmy, jej adresu i numeru NIP – jeżeli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury;
zapoznanie się i akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w Formularzu Zamówienia;
akceptacja zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w Formularzu Zamówienia;
akceptacja otrzymywanie od Administratora informacji dotyczących zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia. Wyrażenie powyższej zgody ma charakter dobrowolny i może być wycofane w każdym czasie, jednak jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług przez Administratora, dlatego w przypadku jej nieudzielenia uniemożliwi to dostarczenie zamówionych Usług lub Produktów.
Klient może zaznaczyć również pozostałe zgody, które mają charakter dobrowolny i nie są niezbędne do dostarczenia zamówionych Usług lub Produktów. Wszystkie zgody w przypadku ich złożenia, mogą być wycofane w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres chicbykate@wp.pl. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgód.
potwierdzenie Zamówienia. W przypadku wprowadzenia niepełnych lub błędnych informacji i danych Właściciel może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie lub skorygowanie.
Przyjęcie Zamówienia przez Właściciela potwierdzane jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany przez Klienta, określającej szczegóły zamówionych Usług lub Produktów oraz Cenę.

7. Umowa zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Właściciela przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta, zgodnie z ust. 6 powyżej. Realizacja Zamówienia następuje, w zależności od wybranego sposobu płatności, tj. po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku Właściciela bądź otrzymaniu przez Właściciela potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisu płatniczego PayU. Subskrypcja Elektroniczna jest aktywna niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku Właściciela (chyba, ze Klient nie wyraził zgody, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu), a ich czas liczony jest w dniach kalendarzowych, począwszy do kolejnego miesiąca po dacie zaksięgowania wpłaty.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:

udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz
przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.
9. Szczegóły Umowy są dodatkowo utrwalone i zabezpieczone w systemie informatycznym Serwisu.

10. Właściciel umożliwia dokonanie Zamówienia na dane kontaktowe określone w § 1 ust. 1 Regulaminu na formularzu udostępniony w zakładce „Subskrypcja” w Serwisie. Klient dokonuje Zamówienia podając dane określone w ust. 3 powyżej. W e-mailu potwierdzającym Zamówienie (ust. 4 powyżej) otrzymuje informację o konieczności zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu. Ustęp 4 do 9 stosuje się odpowiednio. Właściciel nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klienta podanych w trakcie procesu składania Zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach, Właściciel może zwrócić się do Klienta o potwierdzenie podanych danych. Klient jest zobowiązany do aktualizowania wprowadzonych danych w przypadku ich zmiany.

11.Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail lub numeru telefonu do komunikacji z Klientem w celach związanych z realizacją Zamówienia.

12. Dostawy zamówionych Produktów realizowane we wskazanym zakresie przez operatorów wskazanych w Serwisie.

13. Klient nie może udostępniać kupionych płatnych treści cyfrowych na blogu chicbykate.com, do użytku podmiotom trzecim.

14. Klient nie może odsprzedawać kupionych płatnych treści cyfrowych na blogu chicbykate.com ani tworzyć na ich podstawie produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.

 

§4
PŁATNOŚCI

 

1. Płatności za Produkty i Usługi dostarczane za pośrednictwem Serwisu mogą być dokonywane poprzez płatności elektroniczne i płatności kartą debetową bądź kredytową za pośrednictwem serwisu PayU. Dostępne w danym momencie sposoby płatności określone są na stronie Serwisu i mogą wymagać akceptacji operatorów płatności.

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności od razu w chwili wypełnienia formularza i złożenia Zamówienia.

 

§ 5
ODSTĄPIENIE OD LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1. Umowa pomiędzy Konsumentem a Właścicielem wygasa po upływie okresu Subskrypcji Elektronicznej 3dni) lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Właściciela w przypadkach określonych w Regulaminie.

2. Właścicielowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Właściciela.

3. Umowa z Klientem może być rozwiązana przez Właściciela ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Właściciela:

podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Klienta;
wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym (Klient nie ma prawa wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym), w tym naruszających prawa osób trzecich;
podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Serwisu;
podejmowania przez Klienta innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla Właściciela;
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 5 Dni Roboczych na usunięcie naruszeń.
Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

4. Z uwagi na charakter Usług świadczonych na rzecz Konsumentów w ramach Subskrypcji Elektronicznej, Klienci będący Konsumentami, wraz z potwierdzeniem zamówienia z obowiązkiem płatności, mogą wyrazić zgodę na udostępnienie Usług i Produktów przed upływem 14 dni i rezygnują tym samym z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni.

5. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku Subskrypcji Elektronicznej – w przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 dni), odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, w takim wypadku Właściciel zwróci Konsumentowi część 1/2 kosztów, odpowiadających cenie za materiały udostępnione w ramach Subskrypcji Elektronicznej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone;

pisemnie na adres: Dom dobrego słowa Katarzyna Tórz , ul. Tyniecka 85, 71-019 Szczecin;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chicbykate@wp.pl.

6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

8.  A przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, a w zakresie Subskrypcji – ze skutkiem na przyszłość.

9.Właściciel nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi ½ ceny dokonane przez niego płatności. Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 

§ 6
REKLAMACJE

 

1. Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Właściciela należy zgłaszać na adres elektroniczny: chicbykate@wp.pl.

1. Każdorazowo zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz dokładny opis sytuacji będącej podstawą reklamacji, jak również ewentualne propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji. Właściciel udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia niezawierającego informacji wymaganych do jego rozpatrzenia, zwróci się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania informacji uzupełniających.

2.Indywidualne ustawienia komputera, monitora i łącza internetowego Klienta, powodujące błędne lub zniekształcone przeprowadzenie operacji, nie mogą być podstawą reklamacji.

2. Postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów będących Konsumentami:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Właściciela względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. Właściciel ma obowiązek dostarczenia sprzedanego Produktu bez wad.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

pisemnie na adres: Dom dobrego słowa Katarzyna Tórz, ul. Tyniecka 85, 71-019 Szczecin;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chicbykate@wp.pl.
Opis reklamacji powinien zawierać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy proces reklamacyjny.
Właściciel ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Bezskuteczny upływ powyższego terminu oznacza, że Właściciel uznał reklamację za uzasadnioną.

 

§7

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU ZA ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ USŁUG CYFROWYCH I TREŚCI CYFROWYCH

 

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły lub na zamówienie, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczone. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

Usługą cyfrową dostarczaną w sposób ciągły lub na zamówienie jest w szczególności prenumerat, subskrypcja lub sprzedany produkt o treści cyfrowej.

2. Serwis ponosi odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej w inny sposób, niż ciągły, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

3.Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Serwisem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.

4. Domniemania, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli:

– środowisko cyfrowe Użytkownika nie odpowiada wymaganiom technicznym, o których Agora poinformowała w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

– Użytkownik nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w ust. 3.

 

§8

PRAWA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM WYNIKAJĄCE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI AGORY, O KTÓREJ MOWA W §7

 

1. Jeżeli usługa cyfrowa lub treść cyfrowa są niezgodne z umową, Użytkownik będący Konsumentem może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

2. Serwis może odmówić doprowadzenia usługi cyfrowej lub treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Serwisu.

3. Serwis, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, na swój koszt doprowadza usługę cyfrową lub treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika – uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

4. Jeżeli usługa cyfrowa lub treść cyfrowa są niezgodne z umową, Użytkownik może, na adres e-mail: chicbykate@wp.pl złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy z powodu ich niezgodności z umową, gdy:

– doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

– Serwis nie doprowadziła do zgodności z umową zgodnie z ust. 3 powyżej;

– brak zgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Serwis próbował doprowadzić Usługę cyfrową lub Treść cyfrową do zgodności z umową;

– brak zgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia do ich zgodności z umową;

– z oświadczenia Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi usługi cyfrowej lub treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

5. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli usługa cyfrowa lub treść cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności jest istotny.

6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

7. Serwis niezwłocznie, przy czym nie później, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny, zwróci Użytkownikowi będącemu Konsumentem zapłaconą cenę (lub odpowiednio jej część wynikającą z obniżenia), przy czym Agora jest zobowiązana do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Prenumeracie, innej Usłudze cyfrowej lub Treści cyfrowej:

– niezgodnej z umową, lub

– której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

 

§9

PRAWA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

1. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w Regulaminie, przysługują także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 10

UMOWA O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA

 

1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wykonać następujące czynności:

1) wejść na stronę internetową Serwisu

2) w znajdującym się na stronie internetowej Serwisu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;

3) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

4) potwierdzić zgodę na otrzymywanie Newslettera.

2. Potwierdzenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.

3. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Dostawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:

1) Newsletter nie podlega aktualizacji;

2) częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Dostawcy.

5. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.

6. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.

 
7. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Dostawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:

1) kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;

2) wysłanie Dostawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.

Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym pkt 2, może zostać złożone także na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

8. Dostawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych powyżej w ust 7.

 

§11
DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych jest Administrator. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Usługodawca na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności Polityce Prywatności.

 

§ 12
PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

 

1. Prawem właściwym dla Umów pomiędzy Klientami a Właścicielem, której przedmiotem są Produkty lub Usługi dostarczane przez Właściciela na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z Usługami lub Produktami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Szczecinie , uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co Właściciel wyraża zgodę.

4. Użytkownik może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u Powiatowych Rzeczników Konsumentów w Polsce.

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 

§ 13
PLIKI COOKIES

 

1. Serwis -Blog chicbykate.com wykorzystuje technologię plików cookies.

2. Szczegóły związane z przetwarzaniem plików cookies opisane są w  Polityce prywatności.

 

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Właściciel jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta, chyba, że wprowadzenie zmian wynika z zaistnienia następujących przyczyn:

wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie Usług przez Właściciela i funkcjonowanie Serwisu;
dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu świadczonych Usług;
zaprzestanie prowadzenia Serwisu przez Administratora lub zmiany Administratora.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Właściciel poinformuje o tym Klientów poprzez opublikowanie w Serwisie lub wysłania na adres e-mail Klienta ogłoszenia z informacją o zmianie i adresem strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.


Zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Klientem Umowy wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Klienta będącego stroną Umowy, o ile wcześniej Klient nie oświadczy, iż tę umowę wypowiada – w formie pisemnego oświadczenia lub e-maila wysłanego na adres chicbykate@wp.pl
Obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna w Serwisie.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Właściciel nie przenosi na Klienta jakichkolwiek praw innych niż wskazane wprost w Regulaminie, w tym w szczególności nie przenosi na Klienta praw majątkowych i nie udziela licencji dorozumianych. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Właściciela, w szczególności znak firmowy-logo Chicbykate.com, mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie za uprzednią zgodą Właściciela wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Właściciel może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Klienta niebędącego Konsumentem.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2023 r.