Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
chicbykate - Cartier

Cartier


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Cartier to marka luksus i klasy premium.

Każda z Nas chociaż raz przechodziła koło butiku tej marki, będąc w stolicach państw europejskich lub widziała reklamy tej firmy w stylowych magazynach modowych.

Będąc w Wiedniu, zaciekawiło mnie,skąd jest taka nazwa marki. I skąd wziął się pomysł na taki luksus.

Krótko o początkach

Cartier to nazwa, która pochodzi od nazwiska założyciela tej marki. Francuz, jubiler Louis-Francois Cartier-to jest założyciel tej luksusowej marki. Pierwszy butik powstał w Paryżu w 1847 roku.

Rozwój

Kolejne lata tej marki, to rozsławienie pięknej biżuterii przez 3 synów założyciela. Jednym z pomysłów na rozwój biznesu było otwarcie w prestiżowej dzielnicy Paryża sklepu, który zachęcał do zakupów bogatych i sławnych ludzi z każdego zakątku świata. Pomysł młodych dziedziców tej marki spowodował, że Cartier szybko rozsławił się na cały świat.

Rosja

W 1904 roku jubiler wybrał się z wizytą do Rosji, która od zawsze go fascynowała. Zachwycało go piękno i unikatowa kreacja rosyjskiego wzornictwa. Fascynowały go m.i.n korony carów, biżuteria carska. Współpraca z rosyjskimi przyjaciółmi i włodarzami kraju spowodowała, że o wyrobach inspirowanych Rosją mówiło się nawet w Anglii, gdzie powstał kolejny butik dla bogatych kupców.

 

Siła w młodości i odwadze

Najmłodszy z synów jubilera, rozsławiając swoją rodzinną markę, zainteresował mocno Indyjskiego maharadże, który poprosił go o wykonanie jubilerskich naszyjników, w nowoczesnym, a jednocześnie królewskim stylu. I tak zaczęła się współpraca jubilerów w Indiach, gdzie w 1911 roku, w stolicy powstał kolejny butik.

Za oceanem

Po wielu sukcesach bracia Cartier popłynęli do Stanów Zjednoczonych, by w 1909 roku zdobywać kolejnych klientów. Wabiąc ich pięknem i dokładnością, amerykańskie kobiety szybko plotkujac ze soba rozsłwiły Cartier. Do rozsławienia tej marki przyczynił się też m.i.n Broadway i gwiazdy Hollywood’u.

Pantera kici kici

Jednym z zachwycających i intrygujących znaków firmy jest pantera. Pierwszy raz została zaprojektowana i umieszczona w zegarku na rękę. Pantera była pomysłem pewnej francuski, która była ambasadorem tej marki. Po prostu była zachwycona tajemniczością tego zwierzęcia i elegancją, w jaki się porusza, dlatego pantera tak szybko wpisała się w idee piękna tej marki.Pantera też stała się symbolem kobiecości w świecie biżuterii Cartier. I dlatego w wielu wyrobach dla kobiet tej marki. Pantera zagościła jako znak rozpoznawczy biżuterii dedykowanej zwłaszcza dla kobiet.Rozgościła się na dobre na bransoletkach, naszyjnikach, papierośnicach.
Pantera stała się też symbolem marki Cartier, jako symbol piękna i luksusu dla wybranych.

Cartier
Cartier is a luxury and premium brand.

Each of us even once walked around the boutique of this brand being in the capitals of European countries or saw the ads of this company in stylish fashion magazines.

Being in Vienna, I was curious about from where the brand has this name. And where did the idea for such luxury come from?

Briefly about the beginnings

Cartier comes from the name of the founder of this brand. Frenchman, jeweler Louis-Francois Cartier-this is the founder of this luxury brand. The first boutique was founded in Paris in 1847.

Growing

The following years of this brand were made famous by the three sons of the founder. One of the ideas for growing business was opened in a prestigious district of Paris boutique, which encouraged rich and famous people from every corner of the world to make a shoppig there. The idea made by young sons of founder was to make quickly Carteir famous all over the world.

Russia

In 1904, the jeweler visited Russia, which has always been fascinating him. He was fascinated by the beauty and unique creation of Russian design. He was fascinated by the crown and jewelery of russian car. Co-operation with Russian friends and masters of the country meant that products inspired by Russia were even spoken in England, where another boutique for rich merchants was created.

Strength in youth and courage

The youngest sons of Cartier spreading his family brand, became interested in the Indian maharaj, who asked him to make jewelery necklaces in a modern and at the same time royal style. And so began the cooperation of jewelers in India, where in 1911, in the capital was created another boutique.

Over the ocean

After many successes, the Cartier brothers sailed to the United States in order to gain new clients in 1909. American women soon and quickly gossip about Cartier. They were made famous by Broadway and celebrities of Hollywood.

Panther kitty

One of the stunning and intriguing characters of the company is the panther. The first time was designed and placed on the women’s watch. The fancier was the idea of ​​a certain French who was the ambassador of the brand. It was simply imbued with the tirelessness of this animal and the elegance in which it moves, so the panther so quickly inscribed in the idea of ​​the beauty of this brand. The figure also became a symbol of femininity in the world of Cartier jewelry. And that’s why, in many products for women of this brand. The panther became a hallmark of jewelry dedicated especially for women.Panther established for good on bracelets, necklace, cigarette cases.
Pantera has also become a symbol of the Cartier brand, as a symbol of beauty and luxury for the chosen.

Picture of Katarzyna Tórz

Katarzyna Tórz

Prawnik, UX designer w www.esklepyonline.pl, właścicielka księgarni internetowej www.antykwariatszczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *